اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا اعرافی

جامعه المصطفی (ص) العالمیه

arafirihu.ac.ir

سردبیر

حسن آقا نظری

اقتصاد اسلامی استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hnazaririhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مجید احمدیان

منابع طبیعی و خرد استاد دانشگاه تهران

mahmadianut.ac.ir

حسن سبحانی

اقتصاد اسلامی و مطالعات اقتصاد ایران استاد دانشگاه تهران

sobhanihsut.ac.ir

سید هادی عربی

اقتصاد بین الملل دانشیار دانشگاه قم

sharabirihu.ac.ir

سید عباس موسویان

بانکداری اسلامی با رویکرد بانکداری ایران استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

samosavianyahoo.com

کریم اسلام لوئیان

اقتصاد استاد دانشگاه شیراز

keslamlorose.shirazu.ac.ir

محمدعلی متفکرآزاد

اقتصاد استاد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

m.motafakkergmail.com

پرویز محمدزاده

اقتصاد عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه تبریز

pmpmohamadzadehgmail.com

عباس عرب مازار

اقتصاد دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

ab_arabmazarsbu.ac.ir