مدیر مسئول


علیرضا اعرافی جامعه المصطفی (ص) العالمیه

  • arafirihu.ac.ir

سردبیر


حسن آقا نظری استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اقتصاد اسلامی

  • hnazaririhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مجید احمدیان استاد دانشگاه تهران

منابع طبیعی و خرد

  • mahmadianut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران

اقتصاد اسلامی و مطالعات اقتصاد ایران

  • sobhanihsut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید هادی عربی دانشیار دانشگاه قم

اقتصاد بین الملل

  • sharabirihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کریم اسلام لوئیان استاد دانشگاه شیراز

اقتصاد

  • keslamlorose.shirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی متفکرآزاد استاد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

اقتصاد

  • m.motafakkergmail.com

اعضای هیات تحریریه


عباس عرب مازار دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد

  • ab_arabmazarsbu.ac.ir