نویسنده = رحیم دلالی اصفهانی
تعداد مقالات: 2
1. بهسازی نظام بازنشستگی و اثرهای آن بر توزیع درآمد: فقر و انباشت سرمایه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 117-151

مجید دشتبان فاروجی؛ سعید صمدی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مهنوش عبدالله میلانی


2. تحلیلی بر جریان معکوس سرمایه بین کشورهای فقیر و غنی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 118-136

رحیم دلالی اصفهانی؛ سهراب دل انگیزان