نویسنده = غلامرضا مصباحی مقدم
تعداد مقالات: 4
1. ارائه مدل مفهومی شاخص های موفقیت قراردادهای آتی پیشنهادی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 45-72

غلامرضا مصباحی مقدم؛ حمیدرضا اسماعیلی گیوی؛ علیرضا ناصرپور


2. ارایه ی الگوی تامین مالی توسعه ی موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 69-92

غلامرضا مصباحی مقدم؛ مجتبی کاوند؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی


3. امکان سنجی وقف سهام و پول ؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ایران

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 59-89

غلامرضا مصباحی مقدم؛ سجاد سیاح؛ محمدمهدی نادری نورعینی


4. غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1386، صفحه 36-65

غلامرضا مصباحی مقدم؛ اسماعیل رستم زاده