نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد، اقتصاد، دانشگاه عدالت، تهران-تهران، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهدی بهشتی

10.30471/iee.2020.6222.1878

چکیده

تأثیر تأمین مالی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی امری آشکار است. نظام تأمین مالی اسلامی متشکل از نهادها، ابزارها و بازارهای مالی است. این نظام زیرمجموعه اقتصاد اسلامی و با ابزارهای مالی اسلامی (PLS) ایفای نقش می‎کند. با الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی اهداف کارآمدی، عدالت و ثبات‎بخشی محقق می‎شود. مؤسسه‎های سرمایه‎گذاری در این طرح با نقش واسطه‎ای وظیفۀ انتقال وجوه را با ابزارهای مالی اسلامی انجام می‌دهند و تقاضای سرمایه‎گذاری کارآفرینان را تأمین می‎کنند.
الگو با روش توصیفی−تحلیلی و کشف موضوع ارائه می‎شود. فرضیۀ تحقیق این است که در صورت اجرای واقعی عقود مشارکتی در چارچوب فقه اسلامی، هماهنگی بخش واقعی و مالی اقتصاد برقرار می‎شود. براساس نتایج پژوهش این الگو ساختار جدیدی از نظام مالی اسلامی است که معیارهای تأمین مالی اسلامی را تأمین می‎کند. در آن تسهیلات مربوط به عقود مشارکتی از نظام بانکی جدا و به مؤسسه‎های سرمایه‎گذاری سپرده می‎شود.
نیازهای تسهیلاتی بنگاه‎های اقتصادی در ایجاد سرمایه و راه‎اندازی و جریان تولید و سرمایه‎ در گردش طبقه‎بندی می‎شود. پاسخگویی به آنها یکی از الزامات الگو است. الگو چارچوبی برای اجرای قانون جدید بانکداری و با توجه به ظرفیتهای قانونی موجود با یک برنامهریزی و زمانبندی معین قابل اجراست.

کلیدواژه‌ها