نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.30471/iee.2022.8441.2226

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و صکوک بر سودآوری بانک‎ها است. برای سودآوری از دو تعریف استفاده شده است؛ یکی نسبت سود بانکی به کل دارایی‎های بانک و دیگری نسبت خالص درآمد عملیاتی به کل سپرده‎های هر بانک است. قلمروی زمانی پژوهش، دوره زمانی 1391 تا 1398 بوده و نمونه پژوهش شامل شانزده بانک از بانک‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‎ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده‎های ترکیبی انجام شده است. نتایج نشان می‎دهد رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین تورم تأثیر مثبت و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری داشته، ولی رشد نرخ ارز و نیز کل صکوک مبادله‌شده تأثیر منفی و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری دارد. اهرم عملیاتی تأثیر منفی و معنادار و اندازه بانک‎ها تأثیر مثبت و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری دارد.

کلیدواژه‌ها