ریشه های تورم در اقتصاد ایران (1338-1386)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

هدف این مقاله، بررسی ریشه ها و عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1338‐1386، با استفاده از الگوی خودبرداری توضیحی با وقفه گسترده و نیز با کمک آزمون های علیت گرنجر، والد، تجزیه واریانس و عکس العمل آنی است. متغیرهای تاثیرگذار بر تورم عبارت است از: نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تورم وارداتی، نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ دستمزد، نسبت نرخ ارز بازار آزاد به نرخ ارز بازار رسمی، شکاف تولید، کسری بودجه و تنگناهای بخش کشاورزی. نتایج نشانگر معنادار بودن تاثیر این متغیرها بر تورم است. همچنین بیشترین تاثیر، نرخ تورم انتظاری و تنگناهای ساختاری دارد. نتایج به گونه ای بیان می کند که هیچ کدام از نظریه های موجود به تنهایی نمی تواند تورم را در اقتصاد ایران توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها