توسعه روش برآورد ماتریس نتیجه در بازی های چند هدفه غیر مشارکتی مبتنی بر احتمال و امکان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

مدلهای موجود تصمیم گیری در شرایط تعارض یا نظریه بازی اغلب مبنای محاسبات و حل مدل را اطلاعات مربوط به ارزش مورد انتظار استراتژی ها قرار می دهند. این مدلها توجه کافی به احتمال انتخاب و امکان اجرای استراتژی توسط رقیب و تصمیم گیر ندارند. در این مقاله مدلی برای حل بازی چندهدفه با مجموع صفر و بدون تبادل اطلاعات ارایه و شیوه ای برای اخذ اطلاعات لازم برای حل آن از تصمیم گیر یا متخصصان بیان می شود.
در مدل ارائه شده اطلاعات لازم با یک طیف هفت گزینه ای از تصمیم گیر سوال و جمع آوری می شود. این اطلاعات مربوط به ارزش هریک از استراتژی ها در مقابل انتخابهای رقیب، احتمال انتخاب و امکان اجرای استراتژی ها است. پس از جمع آوری اطلاعات هریک از مولفه های ذکر شده، بر ارزش مورد انتظار بازی ها تاثیر داده می شوند و پس از اعمال این تاثیر، مدل با استفاده از یک برنامه خطی حل و استراتژی بهینه یا ترکیب بهینه استراتژی ها تعیین می شود.

کلیدواژه‌ها