بررسی تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی، دانشگاه تبریز

چکیده

افزایش در نااطمینانی رشد پول، نااطمینانی فعالیت­های اقتصادی را افزایش می­دهد و این نااطمینانی نیز به نوبه خود منجربه کاهش رشد اقتصادی می­شود. در این مقاله به منظور بررسی این تأثیر در اقتصاد ایران، تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی با استفاده از داده­های فصلی طی دوره 1369:1 تا 1389:4 ارزیابی شده است. برای محاسبه نااطمینانی رشد پول(رشد حجم نقدینگی واقعی) از مدل GARCH و برای بررسی تأثیر آن بر روی رشد اقتصادی از مدل ARDL و آزمون کرانه­های پسران و همکاران (2001) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش نااطمینانی رشد پول، رشد اقتصادی کشور، هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت کاهش می­یابد. همچنین با مقایسه ضرایب کوتاه­مدت و بلندمدت مشخص می­شود که میزان تأثیرگذاری منفی نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی در بلندمدت بیشتر از کوتاه­مدت است. بنابراین سیاست­گذاران اقتصادی باید ثبات رشد حجم پول و سیاست پولی را در سیاست‌گذاری‌های خود درباره حجم نقدینگی و سیاست پولی در نظر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها