دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-215 
3. امکان سنجی وقف سهام و پول ؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ایران

صفحه 59-89

غلامرضا مصباحی مقدم؛ سجاد سیاح؛ محمدمهدی نادری نورعینی


7. علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی

صفحه 175-195

علی اصغر هادوی‌نیا؛ محمود متوسلی