دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-225 
4. تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی

صفحه 101-121

محمدمهدی عسکری؛ ابوالقاسم توحیدی نیا


5. موضوع شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول

صفحه 122-159

حجت الاسلام علیرضا امینی؛ حجت الاسلام عباس سماواتی


6. رسوخ پراگماتیسم در اقتصاد نهادگرا

صفحه 160-182

ابوالقاسم مهدوی؛ حمید پاداش