کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
بررسی آثار سرریز عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی در استان‎های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‎های ترکیبی

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 205-233

10.30471/iee.2020.5995.1849

سیما تمنایی فر؛ سید عزیز آرمن؛ عبدالمجید آهنگری؛ سید امین منصوری


بهسازی نظام بازنشستگی و اثرهای آن بر توزیع درآمد: فقر و انباشت سرمایه

دوره 7، شماره 14، مهر 1389، صفحه 117-151

مجید دشتبان فاروجی؛ سعید صمدی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مهنوش عبدالله میلانی


تحلیلی بر جریان معکوس سرمایه بین کشورهای فقیر و غنی

دوره 1، شماره 2، مهر 1383، صفحه 118-136

رحیم دلالی اصفهانی؛ سهراب دل انگیزان