دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، مهر 1392، صفحه 1-192 
کارآیی و برابری‌طلبی؛ یک مشاهده از طریق بازی‌های رفتاری

صفحه 57-80

اسمعیل ابونوری؛ حبیب انصاری سامانی؛ هادی کشاورز؛ ابراهیم زارع