نویسنده = کامران نداری
تعداد مقالات: 4
1. بهینه‌سازی ساختار قراردادهای بانکی بر مبنای الگوی قراردادهای ناقص در بانکداری بدون ربای ایران

دوره 17، شماره 34، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-35

کامران ندری؛ محمدمهدی عسکری؛ محمدهادی زاهدی وفا؛ علی مصطفوی ثانی


2. اوراق سلف موازی؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی مسکن

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-151

حسین شیرمردی احمداباد؛ کامران ندری


4. آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1391، صفحه 9-30

سید مهدی حسینی دولت آبادی؛ کامران نداری