نویسنده = کامران ندری
تعداد مقالات: 5
2. بهینه‌سازی ساختار قراردادهای بانکی بر مبنای الگوی قراردادهای ناقص در بانکداری بدون ربای ایران

دوره 17، شماره 34، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-35

10.30471/iee.2020.6256.1880

کامران ندری؛ محمدمهدی عسکری؛ محمدهادی زاهدی وفا؛ علی مصطفوی ثانی


3. اوراق سلف موازی؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی مسکن

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-151

10.30471/iee.2017.1436

حسین شیرمردی احمداباد؛ کامران ندری


5. آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1391، صفحه 9-30

سید مهدی حسینی دولت آبادی؛ کامران نداری