تعداد مقالات: 287
-24. کاربرد مدلهای شبکه عصبی در پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکتهای بازار بورس

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-45

اکبر کمیجانی؛ جواد سعادت‌فر


-22. شکل گیری نظام های اقتصادی بر مبنای اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه داری

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 7-37

رضا نجارزاده؛ مهدیه رضا قلی زاده؛ مهدی زیوداری


-20. نقش نظام بانکداری اسلامی در کاهش زمینه‌های ایجاد بحران‌های مالی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-40

کامران ندری؛ وهاب قلیچ؛ حسین میسمی


-18. سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکت های دولتی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 9-48

علی نصیری اقدام؛ محسن فاتحی زاده


-17. آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1391، صفحه 9-30

سید مهدی حسینی دولت آبادی؛ کامران نداری


-16. تبیین فقهی و ارائه الگوی تکنیکی - بازاریابی در طراحی و راه اندازی اوراق اجاره در ایرا

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1390، صفحه 9-37

علی صالح آبادی؛ سجاد سیاح؛ مهدی نجفی


-15. تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 9-35

عباس عصاری؛ محسن خضری؛ احمد رسولی


-14. کاربردهای بحث تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی و نظریه بازی ها در مدل دار کردن

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 9-43

اصغر ابوالحسنی؛ رفیع حسنی مقدم


-13. فرآیند خصوصی سازی از طریق سهام عدالت و ارائه پیشنهادهای جایگزین

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 9-30

علی سعیدی؛ ابوذر سروش


-12. صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 9-31

سید عباس موسویان


-11. بورس کالاهای کشاورزی در ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1384، صفحه 9-34

مجید صباغ کرمانی؛ فیروزه عزیزی


-9. کارایی تطبیقی تعاونی‌های کشاورزی در بخش تأمین نهاده با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-38

هادی امیری؛ احمد گوگردچیان؛ غلامحسین کیان؛ امیر علیزاده


-6. تحلیل فقهی‌−‌اقتصادی سهام ممتاز

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-31

سید‌صادق طباطبایی


-5. تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال‌های 1380−1390

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-26

ویدا ورهرامی؛ جابر لایق گیگلو؛ وحید لایق گیگلو


-1. ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه‌های رایج و دلالت‌ها

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-38

10.30471/iee.2018.1441

اکبر کمیجانی؛ حمید ابریشمی؛ سیدعلی روحانی