کاربردهای بحث تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی و نظریه بازی ها در مدل دار کردن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور و معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

2 دانشجوی مقطع دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

طی پنجاه سال گذشته مباحث مهمی وارد نظریه اقتصاد خرد که در دو دهه اخیر این موارد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده به دو مورد بسیار مهم از این مباحث جدید که کاربرد زیادی در تحلیل مباحث اقتصادی به خصوص در حوزه اقتصاد مالی دارند و انطباق و کاربرد این مباحث با علم اقتصاد اسلامی پرداخته شود. بحث تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی و نظریه بازی ها دو موضوعی هستند که با کمی تعدیل در بسیاری از مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی به خصوص در حوزه تامین مالی، بانکداری اسلامی و تحلیل تعادل و عدم تعادل کاربرد دارند. در این مقاله علم اقتصاد متعارف و علم اقتصاد اسلامی هر کدام به گزاره های ارزشی و توصیفی تقسیم شده و مشخص شده که هر دوی این علوم در برخی از گزاره های ارزشی و توصیفی دارای نقاط اشتراک و در برخی دیگر از این گزاره ها غیر قابل اشتراکند. از این رو ضمن بررسی کلی بحث تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی و نظریه بازی ها، این مفاهیم نیز به گزاره های توصیفی و ارزشی تقسیم و نشان داده شده که برخی از این مباحث قابلیت کاربرد در اقتصاد اسلامی را دارند. همچنین کاربردهایی از مباحث مربوط به نظریه بازی ها و تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی در حوزه های تامین مالی، بانکداری و بنگاه اسلامی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها