دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-226 
4. قدرت خرید؛ مقوم مثلیت پول های اعتباری

صفحه 103-128

حسن آقا نظری؛ حسین غفوری چرخابی