بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شاهرود

2 استادیار دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

بررسی تأثیر توزیع درآمد بر مخارج مصرفی و پس­انداز بخش خصوصی همواره در ادبیات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بخش عمده­ای از مطالعات تجربی را در این زمینه به خود اختصاص داده است. برای این منظور، هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال‌های 1980−2009م است. در این راستا و با روش حداقل مربعات پویا در داده­های تابلویی رابطه تعادلی بلندمدت میان نابرابری درآمد و مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی برآورد شده است. نتایج تخمین مدل بر برقراری رابطه بلندمدت بین متغیرهای آن دلالت دارد و متغیرهای ضریب جینی و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی دارد. با توجه به نتایج این مقاله، مهم‌ترین توصیه سیاستی آن است که سیاست‌گذاران و برنامه­ریزان اقتصادی در این گروه از کشورها ضمن ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی با به‌کارگیری سیاست­های مناسب به افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی مبادرت ورزند.

کلیدواژه‌ها