دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-168 
2. چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا

صفحه 41-65

محمدنقی نظرپور؛ سیدضیاءالدین کیاءالحسینی؛ میثم حقیقی