تحلیل مقایسه‎ای تبیین نهادهای بازار کار از منظر نئوکلاسیک‎ها و نهادگرایان: رهنمودهایی برای خط‎مشی‎های بازار کار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق

چکیده

نقش تعیین‎کننده بازار کار به‌عنوان یکی از زمینه‎های توزیع نهاده‎های تولید از سویی، و تأکید بر کرامت و اهمیت کار انسانی به‌عنوان پیشران توسعه اجتماعی از سوی دیگر، موجب اهمیت دوچندان این بازار است. برخلاف نگرش نئوکلاسیک‎ها به بازار کار که به‌طور عمده حاصل نوعی همگنی میان قواعد حاکم بر این بازار با دیگر بازارهاست؛ نهادگرایان با تأکید بر نهادهای مهم بازار کار تحلیل و تبیین متمایزی از این بازار ارائه می‎دهند. مسیر متفاوتی که سرانجام به تفاوت‎های بنیادین در مسیر طراحی تعاملات در بازار کار نیز منجر می‎شود. تفاوت دیدگاه نهادگرایان با نئوکلاسیک‌ها، بینش‎های جدیدی در تحلیل بازار کار رقم می‎زند.
در این مقاله با بیان این بینش‎های جدید، به پنج نهاد اتحادیه‎های کارگری و چانه‎زنی جمعی، حداقل دستمزد، حمایت از اشتغال، مزایای اجباری و نظام خلق مهارت و آموزش از دیدگاه نهادگرایی پرداخته و آثار آن بر متغیرهای مهم بازار کار ارزیابی شده است. نهادهایی که موجب تغییر عملکرد در ساختار بازار کارشده و فهم جدیدی از ساختار و پویایی‎های بازار کار را برای تحلیلگران رقم می‎زند. از این رهگذر، سرانجام تفاوت‎های مهم سنت نئوکلاسیک و نهادگرایی در تحلیل ساختار بازار کار مشخص و رهنمودهایی ناظر بر خط‎مشی‎های بازار کار ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

   

  1. هاجسن، جفری (1395)، اقتصاد و آرمان‌شهر، ترجمه آرش طهماسبی، تهران: دنیای اقتصاد.

  2. Argandoña, A., (2001), The social dimensions of labor market institutions, Available at SSRN 281515.

  3. Betcherman, G., (2013), “Labor market institutions: A review of the literature”, The World Bank.

  4. Carica, G. G., (2011), “A framework analysis of European labor market policies”, EDITORIAL BOARD, 13.

  5. Coase, R. H., (1992), “The institutional structure of production”, Occasional Papers L. Sch. U. Chi., 28, 1.

  6. Coase, R., (1937), “The Nature of the Firm”, Economica 4 (November), 386-405.

  7. Commons, J. R., (1934), Institutional economics: Its place in political economy, Macmillan.

  8. Culpepper, P. D., & Thelen, K., (2008), “Institutions and collective actors in the provision of training: Historical and cross-national comparisons”, Skill formation: Interdisciplinary and cross-national perspectives, 21-49.

  9. Donnellan, T., Hanrahan, K., & Hennessy, T., (2012), “Defining an institutional framework for the labor market”, Factor Markets Working Essays, Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS).

  10. Elliott, R. F., (1991), Labor economics: a comparative text, McGraw-Hill College.

  11. Estevez-Abe, M., Iversen, T., & Soskice, D., (2001), “Social protection and the formation of skills: a reinterpretation of the welfare state”, Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage, 145, 145-183.

  12. Fleetwood, S., (2008), “A trans-disciplinary (proto) model of labor markets. Centre for Employment Studies Research, Bristol Business School University of the West of England”, Working Paper 12.

  13. Fleisher, B. M., (1971), “The economics of labor force participation”: a review article, 6, 139-148.

  14. Folawewo, A. O., (2016), “Institutions, regulatory framework and labor market outcomes in Nigeria”, Journal of Social and Economic Development, 18 (1-2), 67-84.

  15. Gazier, B., (2013, October), “Labor market institutions”, In Employment targeting and sectoral approaches to job creation.

  16. Hodgson, G. M., (2002), Economics and Utopia: Why the learning economy is not the end of history, Routledge.

  17. Hodgson, G. M., (1998), “The approach of institutional economics”, Journal of economic literature, 36 (1), 166-192.

  18. Hodgson, G. M., & Knudsen, T., (2006), “The nature and units of social selection”, Journal of Evolutionary Economics, 16(5), 477-489.

  19. Holmlund, B., (2014), “What do labor market institutions do?”, Labor Economics, 30, 62-69.

  20. Kaufman, B. E., (2010), “Institutional economics and the minimum wage: broadening the theoretical and policy debate”, ILR Review, 63 (3), 427-453

  21. Kaufman, B. E., (2012), “An institutional economic analysis of labor unions”, Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 51 (s1), 438-471.

  22. Kaufman, B. E., (2011), “Comparative employment relations: Institutional and neo-institutional theories”, Research handbook of comparative employment relations, 25-55.

  1. 23.  Kaufman, B. E., (2011), “Economic Analysis of Labor Markets and Labor Law: An Institutional”, Industrial Relations Perspective. Andrew Young School of Policy Studies Research Paper, (11-30).

  24. Kaufman, B. E., (2011), “Economic analysis of labor markets and labor law: An institutional/industrial relations perspective”, Research Handbook on the Economics of Labor and Employment Law, 52-104.

  25. Kaufman, B. E., (2010), “Institutional economics and the theory of what unions do”, Andrew Young School of Policy Studies Research Paper Series, (10-06).

  26. Kaufman, B. E., (2006), “The institutional theory of John R. Commons: Foundation for a heterodox labor economics”, Commons: Foundation for a Heterodox Labor Economics (February 2006). Andrew Young School Research Paper, (06-02).

  27. Kaufman, B., (1997), “Labor markets and employment regulation: The view of the old institutionalists”, Government regulation of the employment relationship, 11-55.

  28. North, D., (2005), Understanding the Process of Economic Growth, Princeton, NJ: Princeton University Press.

  29. Sobel, I., (1982), “Human capital and institutional theories of the labor market: rivals or complements?”, Journal of Economic Issues, 16 (1), 255-272.

  30. Swedberg, R., & Granovetter, M. S., (Eds.). (1992), The sociology of economic life, Westview Press.

  31. Stiglitz, J. E., (2000), “Capital market liberalization, economic growth, and instability”, World development, 28(6), 1075-1086.

  32. Rutherford, M., (2001), “Institutional economics: then and now”, Journal of Economic Perspectives, 15 (3), 173-194.

  33. Streeck, W., & Thelen, K., (2009), “Institutional change in advanced political economies”, Debating Varieties of capitalism: a reader, 95-131.