تحلیل مقایسه‎ای تبیین نهادهای بازار کار از منظر نئوکلاسیک‎ها و نهادگرایان: رهنمودهایی برای خط‎مشی‎های بازار کار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق

10.30471/iee.2019.1602

چکیده

نقش تعیین‎کننده بازار کار به‌عنوان یکی از زمینه‎های توزیع نهاده‎های تولید از سویی، و تأکید بر کرامت و اهمیت کار انسانی به‌عنوان پیشران توسعه اجتماعی از سوی دیگر، موجب اهمیت دوچندان این بازار است. برخلاف نگرش نئوکلاسیک‎ها به بازار کار که به‌طور عمده حاصل نوعی همگنی میان قواعد حاکم بر این بازار با دیگر بازارهاست؛ نهادگرایان با تأکید بر نهادهای مهم بازار کار تحلیل و تبیین متمایزی از این بازار ارائه می‎دهند. مسیر متفاوتی که سرانجام به تفاوت‎های بنیادین در مسیر طراحی تعاملات در بازار کار نیز منجر می‎شود. تفاوت دیدگاه نهادگرایان با نئوکلاسیک‌ها، بینش‎های جدیدی در تحلیل بازار کار رقم می‎زند.
در این مقاله با بیان این بینش‎های جدید، به پنج نهاد اتحادیه‎های کارگری و چانه‎زنی جمعی، حداقل دستمزد، حمایت از اشتغال، مزایای اجباری و نظام خلق مهارت و آموزش از دیدگاه نهادگرایی پرداخته و آثار آن بر متغیرهای مهم بازار کار ارزیابی شده است. نهادهایی که موجب تغییر عملکرد در ساختار بازار کارشده و فهم جدیدی از ساختار و پویایی‎های بازار کار را برای تحلیلگران رقم می‎زند. از این رهگذر، سرانجام تفاوت‎های مهم سنت نئوکلاسیک و نهادگرایی در تحلیل ساختار بازار کار مشخص و رهنمودهایی ناظر بر خط‎مشی‎های بازار کار ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها