دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1398 
1. سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)

صفحه 9-40

عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید هادی مخزن موسوی


2. تحلیل پایداری تورم از منظر اقتصاد سیاسی ایران

صفحه 41-69

حسن سبحانی؛ داریوش ابوحمزه؛ رضا زمانی


3. تأمین مالی مسکن برای اقشار کم‎درآمد از طریق تعاونی بر مبنای وقف

صفحه 71-89

روح اله شهنازی؛ پرویز رستم زاده؛ محمدهاشم پورمولا؛ مریم بالایی


5. بررسی واکنش تورم به سیاست پولی انقباضی در نظام بانکداری اسلامی ایران براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

صفحه 111-136

سید رضا میرابراهیمی؛ بیت اله اکبری مقدم؛ سید فخرالدین فخرحسینی؛ اکبر میرزاپورباباجان