دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-300 
5. ماهیت ترکیبی تصمیم‎گیری: «بهینه‎سازی» و «تصمیم‎گیری نهادی»

صفحه 121-147

جواد اقدس طینت؛ علیرضا پورفرج pourfaraj؛ زهرا کریمی موغاری


8. برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی

صفحه 193-210

سعیده کامران پور؛ منصور زراء نژاد؛ صلاح ابراهیمی


9. ارزیابی و تحلیل شاخص‎های تاب‎آوری اقتصادی برای کشورهای تک‎محصولی

صفحه 211-237

محمدرضا مهدیار اسماعیلی؛ محسن صالحی کمرودی؛ رضا شاکری بستان آباد


11. اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها

صفحه 269-296

مهدی زاهد غروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا (میلا) علمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی