برآورد تمایل به پرداخت افراد، جهت خرید اوراق بهادار اسلامی به منظور تأمین مالی زندان‌ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

میزان انتشار اوراق بهاداری اسلامی انتفاعی و غیر انتفاعی برای تامین مالی زندان های کشور باید بر اساس تمایل به خرید اوراق صورت گیرد.
براساس یافته‎های پژوهش، مبتنی بر روش تمایل به پرداخت مشروط،  متوسط تمایل به پرداخت شهروندان شهر اصفهان درسال 1397، برای اوراق انتفاعی هفده میلیون ریال در سال به ازای هر خانواده و همچنین متوسط تمایل به پرداخت آنها برای اوراق غیرانتفاعی، مقدار دو میلیون و ششصد هزار ریال به ازای هر خانواده در سال به دست آمده است. همچنین، بر اساس الگوی پروبیت، متغیرهای درآمد، نوع کمک، میزان اعتماد به نهادهای دولتی و نیّت کمک در سطح اطمینان 95 درصد بر میزان تمایل به خرید اوراق انتفاعی و متغیرهای سن، درآمد، نوع کمک، میزان اعتماد به نهادهای دولتی و نیّت کمک در سطح اطمینان 95 درصد و متغیر سابقه زندان در سطح اطمینان 90 درصد بر احتمال خرید اوراق بهادار اسلامی غیرانتفاعی اثرگذار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


 1. آسافو، آجایی، ج(1381)، اقتصاد محیط زیست برای غیر اقتصاد دانان، ترجمه سیاوش دهقانیان و ذکریا فرج زاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 2. اسلامیان، زهرا؛ مهدی قربانی، طیبه مصباح‌زاده و حامد رفیعی (1394)، «برآورد مقدار مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی برای حفظ و احیای مناطق بیابانی (بررسی موردی: نوش‌آباد؛ شهرستان آران و بیدگل)»، نشریه مدیریت بیابان، دوره3، ش6، ص78−89.
 3. اکبرپور، حامد؛ سیدشهاب میرباقری و حامد رفیعی (1396)، «برآورد تمایل شهروندان اصفهان به پرداخت برای آب مازاد کشاورزی جهت استفاده مصارف شرب»، مجله آب و فاضلاب، دوره 28، ش4، ص1−9.
 4. امیری، هادی؛ آرمان روشندل و فاطمه صادق‎پور (1395)، «عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش)»، اقتصاد اسلامی، سال شانزدهم، ش63، ص147−165.
 5. تسخیری، محمدعلی (1386)، «مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی (صکوک)»، اقتصاد اسلامی، 7 (27)، ص7−22.
 6. حجازی، رضوان و غلام‌حسینی، مهری (1389)، «بررسی امکان استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بازار بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، ج5، ص65−95.
 7. سام دلیری، احمد؛ حمید امیرنژاد و سیدابوالقاسم مرتضوی (1392)، «برآورد تمایل به پرداخت ساکنان شهرستان چالوس جهت حفاظت از دریاچه ولشت با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی»، بومشناسی کاربردی، سال 2، ش5، ص1−13.
 8. ظریف‌فرد، احمد و قانمی، محمدحسین (1382)،آزمون تجربی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران، علوم اجتماعی و انسانی، 2 (38)، ص41−53.
 9. عبادی، جعفر (1379)، مباحثی در اقتصاد خرد (بازارها، تعادل عمومی و رفاه اقتصادی)، تهران: سمت.
 10. قنبری، ابوالفضل و سمیرا هاشمی امین (1396)، «تخمین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و گردشگران دریاچه زریبار و بررسی عوامل مؤثر بر آن با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط»، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهریمنطقهای، دوره7، ش25، ص187−202.
 11. کیانی، غلامحسین؛ رزیتا مؤیدفر و محمدرضا رزاقی (1996)، «برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب‎های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان)»، پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال 6، شماره پیاپی19، ص1−18.
 12. موسوی، سیده نساء و مصطفی رجبی (1391)، «کاربرد الگوی پروبیت رتبه‎ای در تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت گردشگران روستای ابیانه»، پژوهشهای روستایی، سال 3، ش4، ص31−58.
 13. ورمزیاری، حجت؛ علی اسدی، خلیل کلانتری و محمدرضا رضوانی (1393)، «برآورد میزان تمایل به پرداخت شهروندان برای خدمات گردشگری کشاورزی مطالعه موردی: شهر قزوین»، پژوهشهای روستایی، دوره 5، ش2، ص397−422.
  1. Antonsen, S,H., Wiig, E. K. (2017), Willingness to Pay For Crime Control Programs in Norway, M. S Thesis, University of Stavanger.
  2. Boyle, K., Walsh, M. and Bishop, R. (1988), “alidation of empirical measures of welfare change: comment”, Journal of Environmental Economics and Management, 25 (1), pp. 80−99.
  3. Brown & Wood LLP .(1999), “Alternatives for Financing Prison Facilities”, Association of State Correctional Administrators, (860), pp. 704−6410.
  4. Champ, A., Boyle, K J., Brown, T. (2003), A Primer on Nonmarket Valuation, Springer.
  5. Edwards, S, F (1986), “Ethical Preferences, and Assessment of Existence Value. Does The Neoclassical Model Fit? ”, Northeastern Journal of Agricultural and Resource Economics, 15, 2145−150.
  6. Greene, W. H. (1993), Econometric Analysis, NewYork, Macmillan.
  7. Greene, W. H. (2003), Econometric Analysis, New Jersey, Prentice Hall.
  8. Hasan, M. (2014), “Valuation of Peterborough Prison Social Impact Bond”, M. S Graduate Program in applied Mathematics, The School of Graduate and Post doctoral Studies, University of Western Ontario.
  9. Hung, M. L., Yang, A. F., Ma, H. W., and Yang, Y. M. (2006), “A novel multiobjective programming approach dealing with qualitative and quantities objectives for environmental management”, Journal of Ecological Economics, No. 56, pp.584−593.
  10. Long, J. S. (1997), Regression Models for Catigorical and Limited Dependent Variables, Beverly Hill: Sage Publications, CA.
  11. Markowitz, H (1952), “Portfolio Selection, The journal of Finance”,7 (1), 77−91.
  12. Ramsden,P., Noya, A., Galitopoulou, S. (2016), Social Impact Bonds: State of play & Lesson Learn, OECD working paper.
  13. Roll’ R (1977), “A Critique of The Asset Price Theory’s Test”, Journal of Financial Economics, 4, 129−176.
  14. Spash, C (2000), “Ethical Motives and Charitable Contributions in Contingent Valuation: Empirical Evidence from Social Psychology and Economics”, Environmental Value, 9, 453−79.
  15. Tobin, J., (1958), “Liquidity Preference as Behavior Towards Risk”,Review of Economic Studies, 25 (2), 65−86.