شناسایی الگوی رفتاری خانوارهای ایرانی در مدیریت دارایی‎ها و عوامل مؤثر بر برنامه‎های مالی آنها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی مالی، پردیس ارس دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیاراقتصاد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران ، ایران

چکیده

هدف، ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق: دارایی‎های خانوار مصرف آتی را تقویت و آنان را از خطرات عدم‎قطعیت محافظت می‎کند؛ بنابراین سیاست‎های مبتنی بر دارایی اهمیت بیشتری پیدا می‎کند. همچنین، سیاست‎های این حوزه باعث انباشت مستمر ارزش دارایی‎های خانوار می‎شود. این مقاله شواهد تجربی در مورد رفتار مالی خانوارهای ایرانی را ارائه می‎دهد و هدف آن بررسی رابطه بین مالکیت دارایی‎ها و ویژگی‎های اجتماعی و اقتصادی خانوارها، به‎منظور یافتن ویژگی‎هایی می‎باشد که می‎توانند تفاوت‎های رفتاری را بهتر توضیح دهند.
روش تحقیق: برای رسیدن به هدف تحقیق و پاسخ به این سؤال که چه عواملی بر روی برنامه مالی و الگوی رفتاری خانوارهای ایرانی مؤثر می‎باشد یک مدل رگرسیون لجستیک بر روی متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، نوع بیمه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانوارها که به‎وسیله پرسشنامه موردسنجش قرار گرفته‎اند، برازش شده است. نتایج نشان می‎دهد جنسیت، سطح تحصیلات، سن، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانواده از جمله متغیرهایی هستند که بر انتخاب مالی خانوارها تأثیر می‎گذارند.

کلیدواژه‌ها


 1. سعیدی، علی و سیدمحمدجواد فرهانیان (1390)، «رفتار توده‎وار سرمایه‎گذاران در بورس اوراق بهادار تهران»، نشریه بورس اوراق بهادار، دوره 4، ش16، ص175−
 2. Angerer X and Lam. (2009), "Income Risk and Portfolio Choice: An Empirical Study [J]", The Journal of Finance, vol, 64(2), pages 1037−
 3. Baptista A. M., (2008), "Optimal Delegated Portfolio Management with Background Risk [M]", Journal of Banking & Finance, vo. 32(6), pages 977−
 4. Barber BM, Odean T. (2001), "Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock Investment[J]", Quarterly Journal of Economics, 116(1), 261−
 5. Calvet L. E., Campbell J. Y, Sodini, p. (2007), " Down or out: assessing the welfare costs of household investment mistakes", Journal of Political Economy 115(5), 707−
 6. Campbell J Y, (2006), "Household Finance [J]", The Journal of Finance, 61(4), 1553−
 7. Chen Xuebin, Fu Dongsheng, Ge Chengjie (2006), "Dynamic optimization simulation of investment behavior of individual life cycle consumption in China [J]", Financial Research, 02: 21−
 8. Chen Ying, Wu Zhiwei, Gu Peng. (2014), "The Impact of Family Life Cycle and Background Risk on Family Asset Allocation[J]", Journal of Social Sciences of Jilin University, (5):10.
 9. Edwards R D. (2008), "Health Risk and Portfolio Choice [J]", Journal of Business & Economic Statistics, 26(4): 472−
 10. Guiso L, Jappelli T, Haliassos, M. (2000), "Household portfolios: An international comparison[J]", Available at SSRN 245805.
 11. Halitass M, Bertaut C. C., (1995), "Why do so few hold stocks? [J]", the economic Journal, 1110−
 12. Heaton J, Lucas D. (1997), "Market frictions, savings behavior, and portfolio choice [J]", Macroeconomic Dynamics, 1(01): 76−
 13. Krämer, W. Kahneman, D. (2011), "Thinking, Fast and Slow", Stat Papers 55, 915 (2014). https://doi.org/10.1007/s00362−013−0533−
 14. Liu Jinjun. (2015), "Heterogeneity of Urban Households in China and Risky Financial Assets Investment [J]", Economic Issues, (3): 51−
 15. Mankiw N G, Zeldes S P. (1991), "The consumption of stockholders and nonstock holders [J]", Journal of Financial Economics, 29(1): 97−
 16. Shi Daimin, Song Yan, (2006), "An Empirical Study on the Choice of Financial Assets of Residents' Households[J]", Statistical Research, (10): 43−
 17. Waite L, Gallagher M. (2002), The case for marriage: Why married people are happier, healthier and better off financially[M], Broadway Books.
 18. Widhar Pahlevi, R., Irma Oktaviani, I (2018), "Determinants of Individual Investor Behaviour in Stock Investment Decisions", AFRE Accounting and Financial Review, 1(2): 53−
 19. Xiao, J.J. (2008), Applying Behavior Theories to Financial Behavior. In: Xiao, J.J. (eds) Handbook of Consumer Finance Research, Springer, New York, NY.
 20. Yu Rong. (2006), Research on family financial asset selection behavior in China [D], Jinan University.
 21. Zou Hong, Yu Kaizhi (2009), "Analysis of the Characteristics of Financial Assets Selection of Urban Households in China, Based on the Adjustment of Family in 6 Cities Check data [J]", Industrial Technology and Economy, 05: 19−