دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، صفحه 0-0 
3. طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

صفحه 61-78

ایمان باستانی‌فر؛ محمد‌رضا حیدری؛ محمد واعظ برزانی