دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 1-296 
مقایسه عملکرد روشهای مختلف اندازه گیری بهره وری در بانکهای اسلامی

صفحه 11-40

سیدمحمدضیا فیروزآبادی؛ حبیب الله سلامی؛ سید کاظم صدر


رقابت پذیری بانکهای غیر ربوی در عرصه بانکداری رایج بین الملل

صفحه 67-114

محمد واعظ؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مهدی دوروشی دهکردی