دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، فروردین 1386، صفحه 1-250 
انحصار و تمرکز در صنایع کشور

صفحه 197-232

اسداله جلال آبادی؛ فاطمه میرجلیلی