دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-212 
2. مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام

صفحه 31-58

سید محمدرضا سید نورایی؛ سید احسان خاندوزی


3. خطر اخلاقی و ارائه الگوی کاربردی کاهش آن در عقود مشارکتی

صفحه 59-85

احمد بهاروندی؛ سید روح الله احمدی حاجی آبادی