دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1397 
7. تحلیل فقهی و حقوقی نهاد مالکیت در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز

صفحه 137-160

احمد کارگر مطلق؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سیدعباس موسویان