دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1397