دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-250 
2. اثر منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای اوپک و چند کشور منتخب

صفحه 55-74

مرتضی سامتی؛ عزیز احمدزاده؛ روح الله شهنازی


7. انحصار و تمرکز در صنایع کشور

صفحه 197-232

اسداله جلال آبادی؛ فاطمه میرجلیلی