دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-265