نویسنده = سید هادی عربی
تحلیل اقتصادی تصمیم‎گیری و ارزش‌های انسانی و اسلامی در انتخاب همسر

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 315-338

10.30471/iee.2023.9165.2300

سیدعلیرضا میرمجیدی؛ سید رضا حسینی؛ سید هادی عربی


سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 69-86

10.30471/iee.2022.7740.2101

سید هادی عربی؛ یزدان گودرزی فراهانی؛ علی اکبر ابراهیمی نژاد