دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چالش‌های نهادهای مبتنی بر ایمان برای رسیدن به یک جامعه ایمانی و تحلیل رابطه این نهادها و جامعه ایمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.30471/iee.2024.9823.2375

سید روح‌الله مشیری مقدم؛ ناصر الهی؛ سید رضا حسینی


بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.30471/iee.2024.9938.2389

مهدی ابراهیمی؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ رؤیا آل عمران


تاثیر کیفیت نهادی هزینه های سلامت، بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1403

10.30471/iee.2024.9920.2387

ایمان نوروزی؛ احمد سرلک؛ مجتبی قیاسی


مدیریت مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) در عقود مشارکتی نظام بانکی بر اساس آموزه‌های اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1403

10.30471/iee.2024.9878.2385

علیرضا لشکری؛ عباس یعقوب زاده مجرد؛ محمد خلیلی


تحلیل تأثیر تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم به روش خودرگرسیون برداری بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.30471/iee.2024.9845.2378

محدثه علی اصغرزاده؛ محمد واعظ برزانی؛ مرتضی سامتی؛ محمدرضا قاسمی؛ سیدعباس حسینی غفار


اندیشه و عمل اقتصادی میر مصطفی عالی‌نسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.30471/iee.2024.9724.2371

حجت کاظمی؛ مصطفی سلیمی مفرد


بررسی تحلیلی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت دو جانبه ایران و شرکای عمده تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.30471/iee.2024.9662.2361

سمیرا متقی؛ محمدرضا رنجبرفلاح؛ سپیده حسین زاده نجار


برآورد تأثیر بدهی بانکها به بانک مرکزی بر کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد ARDL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.30471/iee.2024.9722.2369

ندا پورجمشیدی؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی


طراحی اوراق ترکیبی با اختیار کنترل شرکت در بازار سرمایه ایران مبتنی بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.30471/iee.2024.9484.2347

حامد تاجمیر ریاحی


تأثیر آستانه ای اسلامیت محیط بر کاهش ریسک بخش بانکی در کشورهای اسلامی: روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.30471/iee.2024.10068.2406

احمدعلی رضایی؛ محمد سعید پناهی بروجردی


استخراج شبکه مفھومی تامین مالی حوزه‌های علمیه مبتنی بر اسناد بالادستی حوزه و روحانیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1403

10.30471/iee.2024.9979.2392

مهدی رعایائی؛ سید رضا حسینی؛ حمیدرضا maghsoodi؛ علی سعیدی


ارائه چارچوبی برای شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر سلامت بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.30471/iee.2024.9936.2388

سید هادی عربی؛ امیدعلی عادلی؛ محمد حسن ملکی؛ نفیسه امن زاده