دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

چالش‌های نهادهای مبتنی بر ایمان برای رسیدن به یک جامعه ایمانی و تحلیل رابطه این نهادها و جامعه ایمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.30471/iee.2024.9823.2375

سید روح‌الله مشیری مقدم؛ ناصر الهی؛ سید رضا حسینی


بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.30471/iee.2024.9938.2389

مهدی ابراهیمی؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ رؤیا آل عمران


تاثیر کیفیت نهادی هزینه های سلامت، بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1403

10.30471/iee.2024.9920.2387

ایمان نوروزی؛ احمد سرلک؛ مجتبی قیاسی


مدیریت مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) در عقود مشارکتی نظام بانکی بر اساس آموزه‌های اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1403

10.30471/iee.2024.9878.2385

علیرضا لشکری؛ عباس یعقوب زاده مجرد؛ محمد خلیلی