کلیدواژه‌ها = اقتصاد اسلامی
برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 193-210

10.30471/iee.2019.5497.1775

سعیده کامران پور؛ منصور زراء نژاد؛ صلاح ابراهیمی


سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 9-40

10.30471/iee.2019.1585

عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید هادی مخزن موسوی


تطور مفهومی نهاد و دلالت‌های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 97-120

10.30471/iee.2017.1435

سید حمید جوشقانی نائینی؛ محمدجواد توکلی؛ پرویز داوودی


مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 31-58

سید محمدرضا سید نورایی؛ سید احسان خاندوزی