پیشنهاد یک الگوی بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 153-181

10.30471/iee.2017.1342

مجتبی یوسفی دیندارلو؛ محمدعلی شهسواری


شناسایی و ارزیابی موانع شکل ضعیف کارآیی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 157-194

داریوش فرید؛ غلامرضا بردبار؛ حسین منصوری


نابرابری رفاهی خانوار روستایی−شهری، رهیافت مدل‌های تجزیه

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 161-181

یونس گلی؛ احسان صنیعی؛ یحیی گلی


تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 161-194

10.30471/iee.2019.1601

سید رضا حسینی؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی


تبیین مفهومی اولین گام در طراحی شاخص ملی سنجش رشوه

دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 165-188

عبدالله توکلی؛ محمدسعید تسلیمی؛ حسن عابدی جعفری؛ محمد میرزایی


ریشه های تورم در اقتصاد ایران (1338-1386)

دوره 8، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 165-188

نظر دهمرده؛ زهرا کسایی


بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام و نظام سرمایه داری در تصمیم های آمیخته بازاریابی

دوره 7، شماره 13، فروردین 1389، صفحه 173-207

ناصر صنوبر؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ نسرین راضی


عدالت اجتماعی از دیدگاه هایک، رالز، شهید مطهری و شهید صدر با تأکید بر چیستی عدالت

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 173-199

10.30471/iee.2018.1447

علیرضا جلیلی مرند؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ فیروز فلاحی


علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 175-195

علی اصغر هادوی‌نیا؛ محمود متوسلی


آزمون فرضیات مطرح پیرامون نحوه تأثیر سطح تحصیلات بر بهره‌وری نیروی کار در ایران

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 181-202

فیروز فلاحی؛ محسن پورعباد الهانکویچ؛ علیرضا جلیلی مرند


مدل‎سازی رفتار انتخاب رشته و نقش اطلاعات بازار کار در آن؛ یک فراتحلیل

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 185-204

10.30471/iee.2020.6366.1899

وحید ارشدی؛ جواد غیاثی؛ رضا توکلی جاغرق؛ مجید منفرد؛ طیبه عضدی


دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 187-216

علیرضا پورفرج؛ محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی؛ حبیب انصاری سامانی؛ علی‌اکبر باجلان


انحصار و تمرکز در صنایع کشور

دوره 4، شماره 7، فروردین 1386، صفحه 197-232

اسداله جلال آبادی؛ فاطمه میرجلیلی