دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، فروردین 1398 
سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)

صفحه 9-40

10.30471/iee.2019.1585

عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید هادی مخزن موسوی


تأمین مالی مسکن برای اقشار کم‎درآمد از طریق تعاونی بر مبنای وقف

صفحه 71-89

10.30471/iee.2019.1587

روح اله شهنازی؛ پرویز رستم زاده؛ محمدهاشم پورمولا؛ مریم بالایی


بررسی واکنش تورم به سیاست پولی انقباضی در نظام بانکداری اسلامی ایران براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

صفحه 111-136

10.30471/iee.2019.1589

سید رضا میرابراهیمی؛ بیت اله اکبری مقدم؛ سید فخرالدین فخرحسینی؛ اکبر میرزاپورباباجان