دوره و شماره: دوره 18، شماره 36، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-100