نویسنده = مصطفی کاظمی نجف آبادی
نگاشت نهادی مطلوب در حوزۀ تکافل اجتماعی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 37-68

10.30471/iee.2023.9359.2327

مصطفی کاظمی نجف آبادی؛ سید رضا حسینی


تحلیل فقهی خلق پول بانک خصوصی از منظر عدالت و ظلم

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 143-167

10.30471/iee.2023.9366.2328

مصطفی کاظمی نجف آبادی؛ یاسر حاجی پور


تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 161-194

10.30471/iee.2019.1601

سید رضا حسینی؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی


طراحی مدل پیشنهادی صندوق مشترک سرمایهگذاری وقف در اقتصاد ایران

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 75-96

محمود عیسوی؛ رضا طالبلو؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی