دوره و شماره: دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 1-200 
بررسی تجربی اندیشه‎های جان رالز و محمدباقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی)

صفحه 37-66

10.30471/iee.2021.7319.2045

محمدجواد نوراحمدی؛ امیر خادم علیزاده؛ سیروس امیدوار؛ سید احسان خاندوزی؛ زینب حاجی جعفری