دوره و شماره: دوره 17، شماره 34، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-326 
7. مدل‎سازی رفتار انتخاب رشته و نقش اطلاعات بازار کار در آن؛ یک فراتحلیل

صفحه 185-204

وحید ارشدی؛ جواد غیاثی؛ رضا توکلی جاغرق؛ مجید منفرد؛ طیبه عضدی


11. اولویت‎بندی مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM)

صفحه 277-303

مریم حکمت پور؛ سید رضا صالحی امیری؛ عباس عرب‌مازار؛ عباسعلی قیومی؛ علی اکبر رضایی