اندازه گیری عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 237-276

هاشم نیکومرام؛ علی سعیدی


برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 193-210

10.30471/iee.2019.5497.1775

سعیده کامران پور؛ منصور زراء نژاد؛ صلاح ابراهیمی


بررسی آثار سرریز عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی در استان‎های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‎های ترکیبی

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 205-233

10.30471/iee.2020.5995.1849

سیما تمنایی فر؛ سید عزیز آرمن؛ عبدالمجید آهنگری؛ سید امین منصوری


بررسی کارکرد نظریه‎های اقتصاد کلان متعارف در ایران

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 149-169

10.30471/iee.2022.7952.2138

پرویز داودی؛ حسین صمصامی؛ آسیه ادراکی


ارزیابی و تحلیل شاخص‎های تاب‎آوری اقتصادی برای کشورهای تک‎محصولی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 211-237

10.30471/iee.2020.5230.1743

محمدرضا مهدیار اسماعیلی؛ محسن صالحی کمرودی؛ رضا شاکری بستان آباد


تعیین مؤلفه‌های تاب‌آوری با تأکید بر آسیب‌پذیری اقتصاد ایران

دوره 17، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 219-242

10.30471/iee.2020.5807.1821

حسام الدین قاسمی؛ عباس عرب‌مازار


الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 225-247

10.30471/iee.2020.6222.1878

قاسم عسکری؛ حسین صمصامی


بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات غذایی با برند حلال با رویکرد معادلات ساختاری

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 235-252

10.30471/iee.2021.7016.1992

ستاره رضایی؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ پرویز محمدزاده؛ اژدر کرمی


ارائه الگوی اسلامی تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه روابط تجاری ایران و عراق)

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 239-267

10.30471/iee.2020.5791.1815

مجتبی رستمی؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح الله سهرابی


ابزارهای سیاست‎های پولی‌ و اعتباری بانک مرکزی در اقتصاد ‎مقاومتی

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 253-276

10.30471/iee.2021.6756.1952

علیرضا طلابی؛ سیدعباس موسویان؛ محمد جواد توکلی


بازار اسلامی کالای ضروری

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 265-290

10.30471/iee.2021.6198.1870

سید محمدکاظم رجایی