مبانی و سازوکارهای نهادی انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 175-201

10.30471/iee.2024.9773.2372

حسن آقا نظری؛ محمد بیدار؛ نصرالله انصاری


درآمدی روش‌شناختی بر کنش اقتصادی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 203-225

10.30471/iee.2024.9826.2376

هادی موسوی


تأملی بر جایگاه عدالت در پیوند حقوق و اقتصاد

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 309-329

10.30471/iee.2024.9829.2377

مجتبی قاسمی؛ جمال نیک کار


تحلیل اقتصادی تصمیم‎گیری و ارزش‌های انسانی و اسلامی در انتخاب همسر

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 315-338

10.30471/iee.2023.9165.2300

سیدعلیرضا میرمجیدی؛ سید رضا حسینی؛ سید هادی عربی


چالش‌های نهادهای مبتنی بر ایمان برای رسیدن به یک جامعه ایمانی و تحلیل رابطه این نهادها و جامعه ایمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.30471/iee.2024.9823.2375

سید روح‌الله مشیری مقدم؛ ناصر الهی؛ سید رضا حسینی


بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.30471/iee.2024.9938.2389

مهدی ابراهیمی؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ رؤیا آل عمران


تاثیر کیفیت نهادی هزینه های سلامت، بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1403

10.30471/iee.2024.9920.2387

ایمان نوروزی؛ احمد سرلک؛ مجتبی قیاسی


مدیریت مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) در عقود مشارکتی نظام بانکی بر اساس آموزه‌های اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1403

10.30471/iee.2024.9878.2385

علیرضا لشکری؛ عباس یعقوب زاده مجرد؛ محمد خلیلی